Добредојдовте
Добредојдовте на веб страната на Национална Установа Музеј - Гевгелија
www.muzejgevgelija.mk е интернет страница, на која посетителите ќе можат да дознаат и да ги најдат сите оние информации кои се поврзани со активностите и настаните кои ги подготвува Национална установа Музеј - Гевгелија. Посетете нѐ!  
Национална установа Музеј - Гевгелија
Со формирање на првата историска  збирка во старата  ''филатура'' започнува музеологијата во Гевгелија. Во 80 те од  XX век  формиран е Општинскиот музеј "Митко Зафировски".  
Зграда на Национална установа Музеј - Гевгелија
  Објаснување за присуство на мошне рани траги од ...    
Праисториска збирка
Регионот на Долното Повардарје и Пајоните што го населувале...            
Фото галерија
Античка збирка
Музејска продавница   
Каталог на копии на  музејски предмети од  НУ Музеј - Гевгелија.
Мапа на сајтот
поединечни 60 ден.   ученички     30 ден
Со формирање на првата историска  збирка во старата  ''филатура'' започнува музеологијата во Гевгелија. Во 80 те од  XX век  формиран е Општинскиот музеј "Митко Зафировски".  
Зграда на Национална установа Музеј - Гевгелија
Национална установа Музеј - Гевгелија
Вардарски  Рид е централниот простор во гевгелиско, на кој  континуирано се живеело во текот на повеќе од 1000 години,  од крајот на бронзеното време (XIII век пред н.е.) до  доаѓањето на Римјаните (II-I  век пред н.е.).   
Археолошки локалитет Вардарски Рид
Археолошки локалитет Вардарски Рид
Лок. Мрдаја, Стар Дојран Септември  2013. Систематско  археолошко ископување. Наколна населба од доцно  бронзено време. Раководител, Магистер археолог Зоран  Рујак (Национална установа завод и музеј Струмица), Виш  кустос археолог Емил Сламков (Национална установа Музеј -  Гевгелија).
Археолошки истражувања
Лок.Мрдаја - Стар Дојран септември 2013
Тауријана - Стар Дојран
Во продавницата посетителите ќе може да купат копии од артефакти  од богатото културно наследство на Македонија, а меѓу нив и  автентични од археолошките локалитети на градот Гевгелија. Со  продавницата стопанисува Национална установа Музеј - Гевгелија.  Ова сувенирница е отворена во центарот на Стар Дојран до  автобуската станица . 
Сувенири
Контакт Повеќе Повеќе Повеќе Контакт Повеќе Контакт Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа  Музеј - Гевгелија National Institution  Museum - Gevgelija ©Copyright 2012 Национална Установа Музеј - Гевгелија 2012 design by gorge12
Туристичка интернет страна пишува за нас - The Ruins of Isar and Vardarski Rid
Од понеделник до петок  од 08.00 до 16.00 ч.  Викенд и празници со најава. Ав: Глава на Херакле, на десно во лавовска кожа.- Obv: Head of Herakles right, wearing lion skin. Рев.Ѕевс на трон, во левата рака скиптар, во десната орел.,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Rev: Zeus seated left, holding eagle and sceptre. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Сувенирница Гортинија - Богородица, Гевгелија Сувенирница Таурјана - Стар Дојран
Сувенирница Гортинија - Богородица, Гевгелија
Отворена е  специјализирана продавница за продажба на сувенири на граничниот премин „Богородица“ – Гевгелија. Во продавницата ќе се продаваат комерцијални копии и сувенири со мотиви од културното наследство на Република Македонија. 
Сувенирница Тауријана - Стар Дојран
Повеќе
Александар III Македонски 336-323 г.пр.н.е.тетрадрахма, сребро, 12 гр., 26 mm, Вардарски Рид, Гевгелија 2000 ден.
Работно време Ценовник на влезници
Систематско  археолошко ископување Милци - Гевгелија 2011-  2015 год.Археолошкиот локалитет Милци припаѓа на групата  праисториски некрополи, кои во подрачјето на Гевгелија и Долно  Поврадарје словат за најзначајни во периодот на VII - VI век  пр.н.е.  
Лок.Мрдаја - Стар Дојран септември 2013
Археолошки локалитет Милци
Повеќе
Бесплатни посети на музејот
Тел.034/213 660; 034/218 673
Ритуални ламби и грифонот од Вардарски Рид меѓу омилените сувенири
Другите за нас.
Годишна завршна сметка на НУМГ за 2021
Министерство за финансии Биро за јавни набавки Сектор за следење на системот на јавни набавки и управување со ЕСЈН.
www.bjn.gov.mk
Министерство за информатичко општество и администрација
КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Интерен оглас  НУ Музеј Гевгелија
Одлука за избор за унапредување
Почеток Почеток
-  За деца без родители до 18 години,    слободен влез, над 18 год. до 50%    ослободување.