Ценовник на влезници поединечни 60 ден. групни     30 ден ученички   10 ден  Работно време понеделник до петок од 8.30 до 16.30ч. Викенд и празници со најава. Телефон 034 213 660 034 218 673
Музеј - Гевгелија
Историјат на Музеј - Гевгелија
НУ Музеј - Гевгелија  Музејот е основан од Владата на Република Македонија со одлука за утврдување на мрежата на национални установи од областа на културата (Службен весник на РМ број: 84/03), Музејот е правен следбеник на Р.О.Народен музеј ц.о.- Гевгелија основано од Собранието на општина Гевгелија. Во состав на музејот е Уметничката галерија ,,Амам,,. Основната дејност на Музејот е систематско истражување, собирање, откупување, средување, стручна и научна обработка и проучување, конзервирање на подвижен материјал, чување, објавување и презентација на музејскиот материјал и предмети од значење за археологијата, етнологијата, историјата, историјата на уметноста и средновековната уметност. Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12