336-323 г.пр.н.е.тетрадрахма, сребро,12 гр., 26 mm, Вардарски Рид, Гевгелија 2000 ден.
Богинка теракота, в. 240 mm II в.пр.н.е.Вардарски Рид Гевгелија 1000 ден.
Филип III Аридеј 323-317 г.пр.н.е.тетрадрахма сребро, 12 гр., 25 mm Вардарски Рид,Гевгелија 2000 ден.
Грифон глина 170 Х 100 mm. II в.пр.н.е. Вардарски Рид Гевгелија 500 ден.
Женска фигура теракота, в. 260 mm. II в.пр.н.е.Вардарски Рид Гевгелија 700 ден
Рељефна чаша глина, д. 125 mm. II в.пр.н.е. Вардарски Рид Гевгелија 400 ден.
Глава на жена теракота, в. 115 mm III-II в.пр.н.е. Вардарски Рид Гевгелија 700 ден.
Ламба глина, д. 100 mm III-IV в.н.е Манастир Нов Дојран 300 ден.
Ерос теракота, в. 45 mm II век п.н.е. Вардарски Рид Гевгелија 200 ден.
Ламба глина д. 88 mm. II в.пр.н.е. Вардарски Рид Гевгелија 250 ден
Ламба глина, д. 145 mm III - I век пр.н.е. Вардарски Рид, Гевгелија 400 ден.
Сирена бронза, в. 78 mm I  в.н.е.Горна Корија Негорци-Гевгелија 2400 ден.
Нарачај Рељефна чаша Глава на жена Ерос Ламба Сирена Богинка Женска фигура Повеќе Повеќе Повеќе Повеќе
Александар III Македонски
Сувенири - Комерцијални копии на музејски предмети:
Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 Ав: Глава на Херакле, на десно во лавовска кожа.- Obv: Head of Herakles right, wearing lion skin. Рев.Ѕевс на трон, во левата рака скиптар, во десната орел.,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Rev: Zeus seated left, holding eagle and sceptre. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Aв. Глава на Херакле во лавовска кожа, надесно. Obv: Head of Herakles right, wearing lion skin. Рев: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ѕевс на трон, волевата рака држи скиптар, а во десната орел. Rev: Zeus seated left, holding eagle and sceptre. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Грифон, II век пр.н.е. Златна фолија, керамика Комерцијална копија, Ламба, Вардарски Рид, Гевгелија Нарачај Македонска светилка, (Ламба) II век пр.н.е. Вардарски Рид Повеќе Повеќе