Ламба, Вардарски Рид
Музејски експонати од постојаната археолошка поставка  ,,Вардарски Рид  со околните наоѓалишта”
Рељефна чаша, Вардарски Рид Култна чашка, Сува Река, Гевгелија Афродита, Вардарски Рид Кибела, Вардарски Рид Ламба ,Манастир- Нов Дојран Кибела, Вардарски Рид Кантарос, Вардарски Рид Апликација-Грифон, Вардарски Рид Фалера, Милци, Гевгелија
Глава на момче, Вардарски Рид
Одделение
Археологија
Фото галерија
Објаснување за присуството на мошне рани траги од културно-историскиот развој на Гевгелиско- валандовската котлина треба да се бара во оптимално поволните географски и климатски ...
Регионот на Долното Повардарје и Пајоните што го населувале, како непосредни северни соседи на античката Македонска држава и хеленскиот југ, рано влегуваат во делата на античките писатели, како ...
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12